ครม.อนุมัติขยายระยะเวลา จัดเก็บอัตลักษณ์ถึง 16 มิ.ย.64

  • เมษายน 2564

  • By admin

  • 100 likes

ตามที่ประชุม ครม. 7 เมษายน 64 เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลในคนต่างด้าว กระทรวงแรงงานเสนอว่าให้การดำเนินการของคนต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงนายจ้าง/สถานประกอบการ มีแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการได้ต่อไป ในขณะเดียวกันคนต่างด้าวดังกล่าวได้อยู่ในการกำกับของหน่วยงานภาครัฐอันจะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง การบริหารจัดการคนต่างด้าวที่ลักลอบอยู่ในราชอาณาจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ดังนี้
1. ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) จากเดิมภายในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. ขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานไปจัดทำทะเบียนประวัติ คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ด้านหลังของบัตร จากเดิมกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนมีนายจ้าง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และกลุ่มคนต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มีงานทำภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 พร้อมกันทั้งสองกลุ่ม
3. ขั้นตอนอื่นตามที่กำหนดไว้ในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้ดำเนินการตามที่แนวทาง ที่กำหนดเดิม