ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเท่านั้น โดยประกอบไปด้วย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสมุทรสาคร , อ.กระทุ่มแบน และอ.บ้านแพ้ว