• 034-867-666
  • skimmigrationmail@gmail.com
  • Quick Search:

คู่มือบริการประชาชน

1. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

2. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม

3. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก

4. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหาย

5. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

6. คู่มือสำหรับประชาชน : งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว

7. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)

8. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)

9. คู่มือสำหรับประชาชน : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก

10. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง

11. คู่มือสำหรับประชาชน : การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่

12. คู่มือสำหรับประชาชน : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

13. คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

14. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522

15. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514

16. คู่มือสำหรับประชาชน : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตำมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

17. คู่มือสำหรับประชาชน : การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

Contact