พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522


พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

140x140

พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551