ภารกิจและหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ภารกิจและหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ พ.ศ.2522
1. งานอำนวยการ
2. งานด้านบริการ
3. งานด้านความมั่นคง
4. งานตรวจบุคคลและพาหนะ (เรือ)ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ที่อยู่ : 17 หมู่ 3 ซ.เอกชัย 147 ถ.เอกชัย-บางบอน ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-867666 , 092-098-8880
โทรสาร : 034-867666 ต่อ 102
สายด่วน : 1178

Copyright © MyWebsite. All rights reserved.